برقراری قابلیت ردیابی در چهار آزمایشگاه مرکز اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران        |   1395/10/20
تجهیزات مرجع آزمایشگاههای دما، فشار، ابعاد و نیرو که برای انجام کالیبراسیون به کشور ترکیه ارسال شده بود همراه با گواهی نامه های صادره، به کشور برگردانده شد. به گزارش مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها : این اقدام به منظور برقراری قابلیت ردیابی نتایج اندازه گیری و کالیبراسیون و پس از امضای برنامه اجرایی در چارچوب همکاری با موسسه ملی اندازه شناسی ترکیه TUBITAK-UME ، صورت گرفت. براساس این گزارش ، مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها پس از تحلیل گواهینامه ها و بررسی کالیبراسیون، در دو فاز کوتاه و بلند مدت به ارائه خدمات کالیبراسیون مبادرت خواهد کرد، بطوریکه در کوتاه مدت، برای ارائه خدمات کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاههای همکار با قابلیت ردیابی و رفع نیاز های داخلی کشور برنامه ریزی و در بلند مدت برای ثبت توانمندی کالیبراسیون و اندازه گیری ها(CMC) در قالب توافقنامه شناسایی متقابل کمیته های بین المللی اوزان و مقیاسها CIPM-MRA اقدام می کند.
دریافت فایل پیوست   HyperLink
کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد. mp.engineer2013@gmail.com